Obowiązujący Regulamin Platformy Szkoleniowej www.platforma.liera.pl

 1. Zasady i definicje

Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z Platformy Szkoleniowej www.platforma.liera.pl

Regulamin jest wiążący dla wszystkich użytkowników Platformy Szkoleniowej , zwanych dalej Użytkownikami.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia przyjmują następujące znaczenie:

1) Administrator/ Sprzedawca/Organizator – Liera.pl Katarzyna Liera

2) Użytkownik/Usługobiorca/Kupujący – osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna  nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z platformy szkoleniowej www.online.liera.pl
3) Kurs – szkolenie on-line przygotowane przez organizatora
4) Konto – przydzielone danemu Użytkownikowi, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Platformy. Konto powiązane jest z Imieniem i nazwiskiem oraz adresem mailowym  podawanym podczas rejestracji użytkownika.

5) Hasło – ciąg znaków, umożliwiających logowanie się do systemu.

6) Login – Nazwa Użytkownika.
7) Platforma Szkoleniowa – platforma edukacyjna dostępna pod adresem www.online.liera.pl,
8) Umowa sprzedaży – umowa zawarta przez Liera.pl Katarzyna Liera z klientem platformy www.platforma.liera.pl

9) Formularz Rejestracyjny – formularz, który trzeba wypełnić podczas procesu rejestracji do Platformy Szkoleniowej.

10) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

11) Logowanie – proces uzyskania dostępu do zasobów online , po sprawdzeniu tożsamości użytkownika.
12) Certyfikat po ukończeniu kursu – po ukończeniu kursu Uczestnik otrzymuje drogą mailową na adres podany przy założeniu konta przez Użytkownika.

 1. Założenie konta

1) Platforma działa w systemie online.

2) Użytkownik wypełnia Formularz Rejestracyjny aby otrzymać dostęp do zasobów Platformy Szkoleniowej.

3) W Formularzu Rejestracyjnym Usługobiorca wskazuje:

– nazwę Użytkownika kursu

– adres email, do którego będzie przyporządkowane konto na Platformie Szkoleniowej

– hasło do Platformy Szkoleniowej

– Imię Użytkownika (widoczne dla innych Użytkowników Platformy Szkoleniowej.

4) Warunkiem korzystania z Platformy Szkoleniowej jest zaakceptowanie regulaminu, a następnie zarejestrowanie się na Platformie Szkoleniowej.

5)  Założenie konta na Platformie Szkoleniowej uważa się za zasadne w momencie przesłania Zamawiającemu informacji potwierdzenia rejestracji konta przez Sprzedawcę za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na adres email podany przez Zamawiającego w Formularzu Rejestracyjnym.

6) Po rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do Platformy Szkoleniowej. W każdej chwili Użytkownik może modyfikować swoje dane w zakładce MOJE KONTO/ SZCZEGÓŁY KONTA.

7) Pełny dostęp do kursów darmowych jest możliwy po dokonaniu rejestracji.

8) Platforma Szkoleniowa zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji użytkownika

9) W przypadku naruszenia regulaminu, Użytkownik może mieć zablokowany dostęp do konta, czasowo lub na stałe.

10) Użytkownik w dowolnym czasie może zrezygnować z korzystania z Platformy Szkoleniowej.

 1. Zawarcie umowy sprzedaży

1) Usługobiorca może składać zamówienia na dostęp do płatnych kursów przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem platformy szkoleniowej  www.platforma.liera.pl
2) Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Użytkownika Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień .
3) W Formularzu Zamówień usługobiorca wskazuje:
– Imię i nazwisko uczestnika kursu
– Adres

-Nazwa firmy (opcjonalnie)
– Numer telefonu oraz adres email, do którego będzie przyporządkowane konto na Platformie Szkoleniowej

4) Po wypełnieniu Formularza Zamówienia zamawiający wybiera przycisk  „Kupuję i płacę”.
5) Nie jest możliwe złożenie zamówienia bez wypełnienia Formularza Zamówienia.
6) Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Zamawiającemu informacji potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na mail podany przez Zamawiającego w trakcie składania zamówienia.

7) Zakupienie kursu a tym samym korzystanie z Platformy Szkoleniowej równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych

osobowych w celu realizacji zamówienia czyli w zakresie związanym z uczestnictwem w kursie oraz wystawianych dokumentów.

 1. Formy zapłaty

1) W przypadku złożenia zamówienia na kurs płatny przez Kupującego płatności za kurs można dokonać:
–  jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę: PayU, PayPal,
–  przelewem bezpośrednio na konto bankowe Sprzedawcy:

Liera.pl Katarzyna Liera
41 1140 2004 0000 3802 3542 6284

podając w tytule wpłaty nazwę kursu oraz imię i nazwisko uczestnika kursu

3) Cena podana przy każdym kursie jest ceną obowiązującą w trakcie  składania zamówienia i jest wiążąca dla Użytkownika i Sprzedawcy.
4) Sprzedawca wystawia faktury VAT na życzenie Kupującego w formie elektronicznej i wysyła na adres email podany przez Użytkownika przy założeniu konta na Platformie Szkoleniowej.

 1. Realizacja umowy sprzedaży

1) Dostęp do płatnego kursu na platformie szkoleniowej uruchamiany jest po zaksięgowaniu wpłaty. 2) W przypadku płatności za pośrednictwem przelewu, dostęp do platformy szkoleniowej może być uruchomiony na podstawie przesłanego na adres mailowy salon@liera.pl potwierdzenia przelewu w pliku  pdf.
3) Czas dostępu do materiałów płatnych ograniczony jest do 365 dni od momentu zakupu przez Użytkownika. Po upływie tego okresu korzystanie z kursu nie będzie możliwe.

4) Po zakupie kursu Użytkownik otrzymuje:

 • szkolenie, które odbywa się w systemie online.
 • materiały szkoleniowe do odczytu, które dostępne są na Platformie Szkoleniowej.
 • test sprawdzający wiedzę, który dostępny jest na Platformie Szkoleniowej,
 • Certyfikat ukończenia kursu przez Użytkownika
 1. Korzystanie z udostępnionych materiałów szkoleniowych

1) Korzystania z Platformy Szkoleniowej możliwe jest  przy pomocy sprzętu komputerowego lub telefonu komórkowego
2) Korzystanie z zasobów Platformy  Szkoleniowej wymaga uprzedniego zalogowania się za pomocą danych do logowania tj. login i hasło Użytkownika.

3) Z kursów mogą korzystać Użytkownicy zarejestrowani na Platformie Szkoleniowej w wersji płatnej oraz darmowej. W przypadku kursów darmowych, dostęp jest nieograniczony. W przypadku kursów płatnych – po uiszczeniu opłaty.
4) Użytkownik kursu zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim materiałów stanowiących treści kursu zarówno w całości jak i w części bez pisemnej zgody Administratora/Organizatora.
5) Użytkownik kursu zapoznaje się z materiałami szkoleniowymi we własnym zakresie.

6) Użytkownik kursu zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim loginu i hasła do swojego konta na Platformie Szkoleniowej www.platforma.liera.pl, w innym przypadku Organizator/Administrator podejmie stosowne kroki prawne.
7) Użytkownik przystępuje do testów sprawdzających dostępnych na Platformie szkoleniowej we własnym zakresie.

8) W przypadku naruszenia przez Użytkownika dóbr osobistych Administratora/Organizatora  i/lub naruszenia postanowień Regulaminu, Organizator/Administrator podejmie stosowne kroki prawne.
9) Wszelkie informacje i materiały szkoleniowe  zamieszczone na stronach  Platformy  Szkoleniowej podlegają ochronie prawnej, zaś ich wykorzystywanie w celach komercyjnych jest niedozwolone i traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.

 1. Zaświadczenia o ukończeniu kursu

1) Uczestnik, który ukończył kurs z wynikiem pozytywnym otrzymuje  w ciągu 7 dni  Certyfikat ukończenia danego szkolenia w wersji pdf.

2) Organizator  wysyła Certyfikat ukończenia kursu na adres email podany przez Użytkownika przy założeniu konta na Platformie Szkoleniowej.

2) Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 1. Reklamacje

1) W przypadku problemów z logowaniem na platformę szkoleniową lub dostępem do zamówionego i opłaconego kursu Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić  Organizatora/Administratora drogą mailową na adres salon@liera.pl
2) Reklamacje dotyczące usług będą rozpatrywane w ciągu 7 dni od wpłynięcia na adres salon@liera.pl
3) Organizator/Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody nie wynikłe z jego winy.

 1. Postanowienia końcowe

1) Organizator/ Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie Platformy Szkoleniowej www.platforma.liera.pl.
2) Organizator/Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia platformy szkoleniowej na czas nieokreślony celem jego modernizacji lub naprawy.
3) Organizator/ Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny.
4) Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się ze zmianami w regulaminie, jeśli korzysta w jakikolwiek sposób z serwisu.
5) Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, brak takiej akceptacji oznacza, że użytkownik nie powinien korzystać z platformy szkoleniowej.